İHALE İLANI

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, 06.12.2016 Salı günü saat 09:30'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleride ayrı ayrı yapılacaktır.

Taşınmazların satış ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra

No

Mahalle/İlçe

Ada/Parsel

Niteliği

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Saat

1

Kumla Mah./Gemlik

252/91

4020

Tarla

20.000 TL

600 TL

09:30

2

Kumla Mah./Gemlik

294/131

1857,56

Zeytinlik

10.000 TL

300 TL

09:45

3

Kumla Mah./Gemlik

307/150

3057,86

Tarla

150.000 TL

4.500 TL

10:00

4

Kumla Mah./Gemlik

332/4

762,52

Tarla

10.000 TL

300 TL

10:15

5

Büyükkumla Mah./Gemlik

-/98

1663

Tarla

15.000 TL

450 TL

10:30

6

Büyükkumla Mah./Gemlik

-/253

1350

Tarla

15.000 TL

450 TL

10:45

7

Büyükkumla Mah./Gemlik

-/764

1066

Zeytinlik

25.000 TL

750 TL

11:00

8

Büyükkumla Mah./Gemlik

-/765

348

Zeytinlik

10.000 TL

300 TL

11:15

9

Büyükkumla Mah./Gemlik

-/1888

304

Arsa

75.000 TL

2.250 TL

11:30

10

Narlı Mah./Gemlik

-/1311

481

Tarla

75.000 TL

2.250 TL

11:45

11

Narlı Mah./Gemlik

-/1312

909

Tarla

150.000 TL

4.500 TL

12:00

12

Katırlı Mah./Gemlik

139/5

710,64

Zeytinlik

5.000 TL

150 TL

13:00

13

Kurşunlu Mah./Gemlik

-/1705

78

Ev ve Arsası

30.000 TL

900 TL

13:15

14

Kurşunlu Mah./Gemlik

-/1739

96

Ev ve Arsası

45.000 TL

1.350 TL

13:30

15

Umurbey Mah./Gemlik

-/2946

1060

Bahçe

25.000 TL

750 TL

13:45

16

Umurbey Mah./Gemlik

-/6333

4270

Tarla

100.000 TL

3.000 TL

14:00

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 11. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge
 12. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur
 13. Şartname alındı makbuzu
 14. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 15. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenecektir. 4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 06.12.2016 Salı günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı