İHALE İLANI

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, 09.12.2016 Cuma günü saat 09:30'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleride ayrı ayrı yapılacaktır.

Taşınmazların satış ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra

No

Mahalle/İlçe

Ada/Parsel

Niteliği

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Saat

1

Güvenli Mah./Gemlik

124/120

488,82

Tarla

50.000 TL

1.500 TL

09:30

2

Güvenli Mah./Gemlik

124/121

488,82

Tarla

50.000 TL

1.500 TL

09:45

3

Güvenli Mah./Gemlik

124/122

488,82

Tarla

40.000 TL

1.200 TL

10:00

4

Güvenli Mah./Gemlik

124/123

488,82

Tarla

40.000 TL

1.200 TL

10:15

5

Haydariye Mah./Gemlik

101/585

3018,55

Tarla

75.000 TL

2.250 TL

10:30

6

Haydariye Mah./Gemlik

101/586

3018,57

Tarla

75.000 TL

2.250 TL

10:45

7

Haydariye Mah./Gemlik

101/587

3018,62

Tarla

75.000 TL

2.250 TL

11:00

8

Haydariye Mah./Gemlik

101/588

3018,64

Tarla

75.000 TL

2.250 TL

11:15

9

Haydariye Mah./Gemlik

101/589

3018,7

Tarla

75.000 TL

2.250 TL

11:30

10

Haydariye Mah./Gemlik

101/590

1630,15

Tarla

35.000 TL

1.050 TL

11:45

11

Haydariye Mah./Gemlik

101/591

3006,2

Tarla

60.000 TL

1.800 TL

12:00

12

Haydariye Mah./Gemlik

101/592

4396,2

Tarla

150.000 TL

4.500 TL

13:00

13

Haydariye Mah./Gemlik

101/593

2177,66

Tarla

80.000 TL

2.400 TL

13:15

14

Haydariye Mah./Gemlik

101/594

1762,6

Tarla

70.000 TL

2.100 TL

13:30

15

Haydariye Mah./Gemlik

101/595

1555,67

Tarla

60.000 TL

1.800 TL

13:45

16

Haydariye Mah./Gemlik

101/596

1100,97

Tarla

50.000 TL

1.500 TL

14:00

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 11. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge
 12. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur
 13. Şartname alındı makbuzu
 14. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 15. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenecektir. 4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 09.12.2016 Cuma günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı