İHALE İLANI
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 
 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, 28.11.2017 Salı günü saat 09:00'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleride  ayrı ayrı yapılacaktır.
Taşınmazların satış ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra
No

Mahalle/İlçe

Ada/Parsel

Niteliği

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

1

Hisar Mah./Gemlik

953/29

1158,87

Arsa

998.000-TL

29.940-TL

2

Kurşunlu Mah./Gemlik

157/2

1216,44

Arsa

299.000-TL

8.970-TL

3

Haydariye Mah./Gemlik

101/585

3018,55

Tarla

90.000-TL

2.700-TL

4

Haydariye Mah./Gemlik

101/586

3018,57

Tarla

90.000-TL

2.700-TL

5

Haydariye Mah./Gemlik

101/587

3018,62

Tarla

  90.000-TL

2.700-TL

6

Haydariye Mah./Gemlik

101/588

3018,64

Tarla

  90.000-TL

2.700-TL

7

Haydariye Mah./Gemlik

101/589

3018,70

Tarla

  90.000-TL

2.700-TL

8

Haydariye Mah./Gemlik

101/590

1630,15

Tarla

  46.000-TL

1.380-TL

9

B.Kumla Mah./Gemlik

-/764

1066

Zeytinlik

  25.000-TL

750-TL

10

B.Kumla Mah./Gemlik

-/765

348

Zeytinlik

10.000-TL

300-TL

11

B.Kumla Mah./Gemlik

-/1888

304

Arsa

 75.000-TL

2.250-TL

12

B.Kumla Mah./Gemlik

-/3005

408,04

Arsa,Kahve-     hane,Dükkan

  500.000-TL

15.000-TL

13

Umurbey Mah./Gemlik

249/8

597,87

Arsa

150.000-TL

4.500-TL

14

Umurbey Mah./Gemlik

220/4

520,27

Arsa

130.000-TL

3.900-TL

15

Umurbey Mah./Gemlik

-/6333

4270

Tarla

 50.000-TL

1.500-TL

16

Kumla Mah./Gemlik

332/4

762,52

Tarla

10.000-TL

300-TL

17

Kumla Mah./Gemlik

307/150

3057,86

Tarla

106.000-TL

3.180-TL

18

Güvenli Mah./Gemlik

124/120

488,82

Tarla

50.000-TL

1.500-TL

19

Güvenli Mah./Gemlik

124/121

488,82

Tarla

40.000-TL

1.200-TL

20

Güvenli Mah./Gemlik

124/122

488,82

Tarla

40.000-TL

1.200-TL

21

Güvenli Mah./Gemlik

124/123

488,82

Tarla

40.000-TL

1.200-TL

22

Katırlı Mah./Gemlik

139/5

710,64

Zeytinlik

20.000-TL

600-TL

 

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Taşınmaz mal satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 1. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter  tasdikli vekaletname ve imza örneği
 2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 4. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 5. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 6. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya  borcunun bulunmadığına dair belge
 7. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur
 8. Şartname alındı makbuzu
 9. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 10. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenecektir.
4 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 28.11.2017 Salı günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.  
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
8 -  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı