GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen  taşınmazlar, 2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, 14.07.2020 Salı günü saat 09:30'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleri de ayrı ayrı yapılacaktır.
Taşınmazların satış ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra
No

Mahalle/İlçe

Ada/Parsel

Niteliği

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

  
1

Yeni Mah. Çamlık Konutları / Gemlik

 

905/4

 

95

Konut 4 nolu Mesken

 

180.000-TL

 

5.400-TL

 

2

Yeni Mah. Çamlık Konutları / Gemlik

 

905/4

 

95

Konut 10 nolu Mesken

 

190.000-TL

 

5.700-TL

 

3

Yeni Mah. Çamlık Konutları / Gemlik

 

905/4

 

170

Konut 14 nolu Dubleks Mesken

 

340.000-TL

 

10.200-TL

  
4

Yeni Mah. Çamlık Konutları / Gemlik

 

905/4

 

170

Konut 15 nolu Dubleks Mesken

 

370.000-TL

 

11.100-TL

 

5

Yeni Mah. Çamlık Konutları / Gemlik

 

905/4

 

95

Konut 16 nolu Mesken

 

185.000-TL

 

5.550-TL

 

6

Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik

 

971/3

 

119

Konut 4 nolu Mesken

 

225.000-TL

 

6.750-TL

 

7

Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik

 

971/3

 

    119

Konut 5 nolu Mesken

 

240.000-TL

 

7.200-TL

  
8

Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik

 

971/3

 

119

Konut 10 nolu Mesken

 

255.000-TL

 

7.650-TL

 

9

Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik

 

971/3

 

119

Konut 12 nolu Mesken

 

250.000-TL

 

7.500-TL

 

10

Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik

 

971/3

 

119

Konut 13 nolu Mesken

 

265.000-TL

 

7.950-TL

  
11

Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik

 

971/3

 

119

Konut 14 nolu Mesken

 

275.000-TL

 

8.250-TL

 

12

Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik

 

971/3

 

119

Konut 15 nolu Mesken

 

275.000-TL

 

8.250-TL

 

13

Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik

 

971/3

 

119

Konut 16 nolu Mesken

 

275.000-TL

 

8.250-TL

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter  tasdikli vekaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 11. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya  borcunun bulunmadığına dair belge
 12. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur
 13. Şartname alındı makbuzu
 14. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 15. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir.                                                                                                         
 4 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 13.07.2020 günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.  
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100-TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.         
8 -  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK
Belediye  Başkan Yardımcısı