GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRA İHALESİ


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. İhale, 19.08.2021 Perşembe günü saat 09:30'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleri de ayrı ayrı yapılacaktır.

Taşınmazların kira ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediyesi Belediye Encümen Odasında Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra
No

Mahalle/İlçe

Kira Süresi (Yıl)

Tahmini Bedel(aylık)

Geçici Teminat %3

 

1

 

Gemlik/Haydariye Mah. Mahalle Konağı giriş sol taraf 1 adet büro  ve üst kat tamamı No:38/B adresinde bulunan boş taşınmaz 

 

3

 

Toplam:150

 

250-TL + KDV

 

270-TL

 
2

 

Gemlik/Haydariye Mah. 101 ada 3 parsel içinde bulunan Tarla 

 

10

 

10.064,71

 

500-TL + KDV

 

1.800-TL

 

3

 

Gemlik/Küçükkumla Mah. 299 ada 10 parsel içinde bulunan Tarla

 

10

 

22.398,58

 

1.000-TL + KDV

 

3.600-TL


2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 5. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 6. Derneklerden, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkili kişinin imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 7. İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge
 8. Şartname alındı belgesi
 9. Adli Sicil Kaydı
 10. Yer görme belgesi
 11. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 12. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6  Kesin Teminat alınır.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - İhaleye müracaat edenler  18.08.2021 Çarşamba günü saat 16:30'a kadar  Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.  Bu saatten sonraki  müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde  görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 20- TL Belediye veznelerine yatırarak  alabileceklerdir.  

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.  
      Cengiz GÜNEŞ            
  Belediye Başkanı a.        
Belediye  Başkan Yardımcısı