GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 51/e maddesi gereği Pazarlık Usulü ile satılacaktır. İhale, 06.07.2023 Perşembe günü saat 09:30'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleri de ayrı ayrı yapılacaktır.
Taşınmazların satış ihalesi, Hamidiye Mah. Kuvayı Milliye Bulvarı Sosyal Yaşam Merkezi No:138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Encümen Odasında yapılacaktır.

Sıra
No

Mahalle/İlçe

Ada/Parsel
Niteliği

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Saat

1

Osmaniye Mah./Gemlik

1237/11- Arsa

169,81 hisse satışı

1.450.000-TL

43.500-TL

09.30

2

Hamidiye Mah. /Gemlik

121 /40-Arsa

741,52 hisse satışı

2.780.700-TL

83.421-TL

09.40

3

Osmaniye Mah./Gemlik

1135 / 17- Arsa

288,63 hisse satışı

2.460.000-TL

73.800-TL

09.50

4

E.Dinçer Mah./Gemlik

2577 /14- Arsa

512,57

4.110.000-TL

123.300-TL

10.00


2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 11. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur
 12. Şartname alındı makbuzu
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 14. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir.
4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 05.07.2023 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250- TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Emine Aksel TÜMER
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yardımcısı