GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ODUN ÜRÜNLERİ SATIŞ İLANI

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 67 Ster odun (57 Ster Meşe Yakacak Odunu,10 Ster Kayın Yakacak Odunu)  2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 16.12.2021 Perşembe günü saat 09:30'da  satılacaktır. Satış ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediyesi Encümen Odasında yapılacaktır.

Sıra
No

Cinsi

Miktarı (Ster)

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

1

Yakacak Odun  (57 Ster Meşe, 10 Ster Kayın)

67 Ster

18.422-TL

553-TL

           
2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter  tasdikli vekaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 11. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur
 12. Şartname alındı makbuzu
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

3 – Odun satışının ihale bedeli peşin ödenecektir.                                                                                                          
4 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 – Odun satış ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 15.12.2021 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.  
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 50 TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.     
8 -  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Cengiz GÜNEŞ
Belediye Başkanı a.
Belediye  Başkan Yardımcısı