MUAMMEN BEDEL = 100,00 TL (Aylık)
İŞLETME SÜRESİ = 3 YIL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ = 108,00 TLMADDE 1 = Mülkiyeti Belediyemize ait Umurbey mevkii Parsbey Mah. Celal Bayar Meydanında bulunan 9 No’lu işyerinin işletme hakkı ihaleye çıkartılmıştır. 

MADDE 2 = İhale 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden Açık Artırma usulü ile ihale edilecektir.

MADDE 3 = İşletme hakkı ihalesi 14/07/2010 tarihinde Çarşamba günü saat 09:00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

MADDE 4 = İşyerinin işletme hakkı süresi 3 yıldır.

MADDE 5 = İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

İkametgah ve Nüfus sureti.

Tebligat adresini göstermeleri.

Şartnamede yazılı teminatları 14/07/2010 saat 09:00’a kadar Belediye veznelerine yatırmaları.

Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.

SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.

Belediyemize borcu olmadığına dair belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesiMADDE 6 = İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır. Bu teminat, ihale üzerinde kalan şahıs ve kuruluşlardan alınan bütün teminatlar işletmecilikten kaçınmaları, kanuni süre içinde sözleşme yapmadıkları hallerde teminatları yakılarak Belediyeye irat kaydedilecektir.

MADDE 7 = Geçici, Kesin ve Garanti Teminat olarak kabul edilecek değerler:

Tedavüldeki Türk Parası

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş bulunan teminat mektupları.

Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.MADDE 8 = İhale komisyonu Belediye Encümenidir. İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Karara itiraz edilemez.

MADDE 9 = İhale komisyonu tarafından alınacak ihale kararı Belediye Başkanlığı veyaEncümenince İhale tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onaylanır. İhale kararı onaylandığı günden itibaren 7 gün içinde müşteri veya vekiline bildirilir.

MADDE 10 = Bu şartnamede belirtilen işletme hakkı süresi ihalenin onayının takibinden itibaren 7 gün içinde kiracıya bildirilerek tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde sözleşme imzalanacaktır. Mukavele yapılmadığı takdirde teminatı yakılarak Belediyeye irat kaydedilecektir.

MADDE 11 = Mukavele müddeti bittiğinde müstecir işletme hakkı verilen işyeri için bu hakkı alan kişi ve kuruluşlar tarafından Belediye yetkililerine ilk günkü gibi noksansız anahtarlarını teslim edecektir.

MADDE 12 = İşletme hakkı verilen işyeri müsteciri işyerini sabotaj, yangın, sel ve diğer afetlere karşı korumak için her türlü tedbiri alacaktır.

MADDE 13 = Bu işletmelerde Belediyece verilen tarifeler dışına çıkılmayacaktır. İşletmeci kendine tahsis edilen alanın dışına taşmayacaktır. MADDE 14 = İşletmenin devir hakları yoktur. İşletici Belediyenin muvakatı almadan kendisine ortak alamaz bu bir tahliye sebebidir. İşletme hakkı verilen yerler içinde Belediyemizin bilgisi dışında tadilat yapamaz ve amacı dışında kullanamaz.

MADDE 15 = Yukarıda belirtilen hususlarla birlikte bu şartnameye veya işletme sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edilen kurallara işletmecinin riayet etmemesi halinde 2886 sayılı yasanın 62. maddesi dikkate alınarak işletmeci hakkında Belediyemizce gerekli işlemler yapılır.

MADDE 16 = İkinci ve Üçüncü yıla ait kira bedelleri birinci yıl kira bedeline ek olarak Belediye Encümeni tarafından görüşülerek arttırılır.

MADDE 17 = Kira ücreti her ayın 5’ine kadar Belediye veznesine yatırılacaktır. Gecikmesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanun uygulanır.

MADDE 18 = İşyerine ait Elektrik, Telefon ve abone işlemleri işletmeciye ait olup, aboneişlemlerini de kendi adına yapılacaktır. Ayrıca her türlü hasarı giderecektir. Boya, badana, bakım ve bina giderleri işletmeciye aittir. Bu gibi konularda mal sahibinden herhangi bir hak talep edilemez.

MADDE 19 = Kiracı işyerini daima temiz tutacaktır. Pis ve bakımsız olduğu tespit edildiği an tahliye sebebi sayılacağından söz konusu yeri hiçbir mahkemeye lüzum kalmadan tahliye edecektir.

MADDE 20 = Müstecir gerek yasalara ve gerekse Belediye Talimatnamelerine uymaya mecburdur İşletilen yer Belediye sınıf ve küşat yönetmeliğinde belirtilen duruma uygun birinci sınıf vasıflara haiz olacak ve tezyin edilecektir.

MADDE 21 = İşletici Belediyemizce yapılacak kontroller sırasında kanunlara ve yönetmeliklereuymaması halinde ve işletmeye açılmadığının Belediyemizce tespiti halinde mukavelesi Belediyemizce tek taraflı feshedilecektir. Ayrıca kendisine ait kesin teminatlar Belediyemize irat kaydedilecektir. Bu durum işletmecinin kabul ve taahhüdünü peşinen kabul eder. Ayrıca bu durumda işletmeci 3 (Üç) gün içinde işletmeyi boşaltacaktır.

MADDE 22 = 3 yıllık sözleşme süresi sonunda işletme hakkının aynı kiracıya verilmesi düşünülürse yeni dönem aylık kira bedelinin Belediye Encümeni’nce tespit edileceğini kiracı kabul eder. Belediye Encümeni süreyi uzatmaya veya ihaleye çıkartmaya serbesttir. İşyeri tekrar ihaleye çıkarıldığında eski işletmecide ihale kalmadığı takdirde yeni sahibine teslim edecektir. Etmediği takdirde veya mahkemeye başvurduğu takdirde dava bitene kadar yeni
ihale bedeli üzerinden ceza-i tazminat işletmeciden istenecektir.

MADDE 23 = İşletmeci ile Belediyemiz arasında vukuu bulacak itilafların hal merci-i Gemlik Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

MADDE 24 = İşletmeci her zaman 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu hükümlerine tabii olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 25 = Yukarıdaki maddelerin ihlali tahliye sebebi sayılacağından hiçbir zaman mahkemeye lüzum kalmadan derhal tesisi Belediyemize teslim edecektir.

MADDE 26 = İş bu şartname sözleşme hükümleri yerine geçerlidir.

MADDE 27 = İş bu şartname 27 maddeden ibarettir.Fatih Mehmet GÜLER 
Belediye Başkanı

\r\n