İ L A N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Umurbey Parsbey Mahallesi,A.Fehmi Caddesi No:2,H22A09C4A pafta ,3666 parselde bulunan tarımsal amaçlı motorin satış yerinin işletme hakkı , 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine istinaden açık teklif usulü ile 10 aylığına ihale edilecektir.

MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
Tarımsal Amaçlı Motorin
Satış Yeri
800,00 TL + KDV240,00 TL

Tarımsal Amaçlı Motorin Satış Yeri 07/03/2012 Çarşamba günü saat 09:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a- İkametgah ve Nüfus sureti.
b- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
c- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
d- SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
e- Adli Sicil kaydı
f- Yer gördü belgesi
g- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
h- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

İhaleye müracaat edenlerin 06/03/2012 Salı günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 50,00 TL’yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan V.