İ L A N
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mah. Alemdar Cad. No :115/1 Çukurbahçe Mevkiinde ,374 ada 11 parselde bulunan halı sahanın işletme hakkı, 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
Halı Saha ( 780 m²)450,00 TL+ KDV67,50 TL

Halı Sahanın işletme hakkı 18/07/2012 Çarşamba Günü saat 09:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a- İkametgah ve Nüfus sureti.
b- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
c- Adli sicil kaydı
d- Yer gördü belgesi
e- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
f- SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
g- İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.h- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
i- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.
j- Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren ,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri

İhaleye müracaat edenler 17 /07/2012 Salı günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

Av. Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili