İ L A N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen boş alan, otopark olarak 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 15.12.2015 Salı günü saat 10:00'da Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediyesi Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

Sıra No

İlçe /Mahalle

Ada/Parsel

Kira Süresi

(Yıl)

Tahmini Bedel

(aylık)

Tahmini Bedel

(1 yıllık)

Geçici Teminat

% 3

1

Gemlik/Hamidiye Mah. (Otopark alanı)

112/1

1

1846


800 TL +

%18 KDV

9.600 TL

288 TL

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 5. Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 6. İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge
 7. Şartname alındı belgesi
 8. Adli Sicil kaydı
 9. Yer görme belgesi
 10. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 11. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 12. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 – İhaleye müracaat edenler 15.12.2015 Salı günü saat 09:30'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 20 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı