OYUN GRUBU, KENT MOBİLYASI, SPOR ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR
GEMLİK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Oyun Grubu, Kent Mobilyası, Spor Aletleri Alımı (Montaj Dahil) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İKN

:

2023/467443

1-İdarenin

a) Adı

:

GEMLİK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

HAMİDİYE MAH. KUVAYİ MİLLİYE BULVARI NO: 138 16600 GEMLİK/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2245134521 - 2245138992

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın


a) Adı

:

Oyun Grubu, Kent Mobilyası, Spor Aletleri Alımı (Montaj Dahil)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

14 Kalemden Oluşan Oyun Grubu, Kent Mobilyası, Spor Aletleri Alımı ( Montajı Dahil)İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

YERLER :Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğundaki alanlarına ve belirlediği yerlere

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 250(ikiyüzelli) takvim günü içinde peyder pey Teknik şartnameye uygun şekilde , idare tarafından altyapısı hazırlanacak olan Rekreasyon alanı, Mesire alanı, Park ve Yeşil alanlara montajı yapılarak teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar


3-İhalenin


a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.06.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Gemlik Belediyesi Hizmet Binası İhale Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler tarafından ; teklif ettikleri ürünlere ait aşağıda belirtilen belgeleri, ihale teklifi ile birlikte yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.
1-Spor Aletleri için; TSE – 16630 (Türkak onaylı kurumlar veya eşdeğer uluslar arası muadilleri) standartlarını gösteren belgesini ,
2-Banklar için TS-7941 (Türkak onaylı kurumlar veya eşdeğer uluslararası muadilleri) standartlarını gösteren belgesini ,
3-Oyun grupları için; TS EN 1176-2 salıncak, TS EN 1176-3 bağlı kaydırak, TS EN 1176-6 tahteravalli ve yaylı binek için, TS EN 1176-11 havada asılı ağ (Türkak onaylı kurumlar veya eşdeğer uluslararası muadilleri) standartlarını gösteren belgelerini ,
İsteklinin yetkili satıcı/temsilci olması halinde, yetkili satıcısı/temsilcisi olduğu ürünün üreticisine ait belgeleri beyan etmek zorundadır. 

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Kapasite raporu

Teknik şartnamenin 2. Maddesinin 5. bendinde belirtilen Emprenye tesisi imalatçı firmanın kendi bünyesinde olduğunu belgelemek için istenen belge istekli tarafından yeterlilik tablosunda beyan edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her türlü çocuk oyun grubu ve/veya açık alan spor-fitness aletleri ve/veya Kent Mobilyası imalatı ve/veya satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.