Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi indirmek için tıklayın

       
             
   
                                                                                                                           

 

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞTIRILMASI HİZMET    ALIM İŞİhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine    göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı    bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt No : 2010/7219

 

1. İdarenin

 

 

a ) Adresi

:

DEMİRSUBAŞI MAH. AHMET DURAL MEYDANI    NO:1 GEMLİK/BURSA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

224 5134521-27 - 224 5134528

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

 

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği    internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr

   
   
                                                                     

 

2. İhale Konusu hizmetin

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Özel Güvenlik Elemanı Çalıştırılması    Hizmet Alımı 8 Adet Güvenlik Personeli

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam    Merkezi

 

 

c ) İşin Süresi

:

01/03/2010-31/12/2010

   
   
                                             

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Gemlik Belediyesi Hizmet Binası    Düğün Salonu

 

b ) Tarihi ve Saati

:

08.02.2010 - 10:00

   
   
                                                                                       

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve    istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma    şartları ve istenilen belgeler:

 

                                                 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı  olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
  4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale  tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir  belge,
  4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale  tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu  olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil,  izin, ruhsat vb. belgeler, 1-) TSE EN İSO 9001 Belgesi
  2-) T.C. İçişleri Bakanlığı  Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi
  3-) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
   
   

4.1.2. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu  bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,  bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya  bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza  sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari  Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari  Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı  veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş  deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi  odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya  yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından  ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,  standart forma uygun belge

 

4.3. Mesleki ve Teknik    yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
    Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul    işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak    üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren    belgeler,

 

4.4. Bu ihalede benzer    iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1
    ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞTIRILMASI İŞLERİ

   
   
                                                                                                               

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı    teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler    katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının    görülmesi ve satın alınması
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk    Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif    verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine    kadar Gemlik Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü Gemlik/Bursa adresine    elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta    vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini Birim fiyatlar    üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,    her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim    fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat    sözleşme imzalanacaktır.

 

10. İstekliler teklif    ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri    tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen    tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)    takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum    olarak ihaleye teklif verilemez.

   
   
   
   

Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi indirmek için tıklayın