BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
GEMLİK BELEDİYESİ FENİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜPanoramik Asansör veSeyir Terası Yapımı yapım işi 4734sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleedilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası

:

2022/95696

1-İdarenin

a) Adresi

:

HAMİDİYE MAH. KUVAYİ MİLLİYE BULVARINO: 138 16600 GEMLİK/BURSA

b) Telefonve faks numarası

:

2245134521 - 2245138992

c) ElektronikPosta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

ç) İhaledokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapımişinin


a) Niteliği,türü ve miktarı

:

34 Metre Yüksekliğinde, 30 metrekareTeras Alanı ve 36 metre Uzunluğunda Köprüsü Olan, Betonarme Temel ve ÇelikKonstrüksiyondan Oluşan Asansör Binası Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idarişartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağıyer

:

Bursa İli, Gemlik İlçesi, CumhuriyetMahallesi , Kayhan Sokakta

c) İşebaşlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 5 güniçinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşinsüresi

:

Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağıyer

:

Hamidiye Mah. Kuvayi Milliye Bulv.No:138 16600 Gemlik BURSA

b) Tarihive saati

:

18.03.2022 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın notertasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindekigörevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilenhisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tanalınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülkemevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgelersunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirtarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriyedoğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve maliyeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren birsözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihalekonusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabuledilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlıkbölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş DeneyimindeDeğerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de yer alan (B) Üstyapı (Bina)işleri kapsamında III. GRUP: BİNA İŞLERİ   benzer iş olarak kabuledilecektir    

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi-Mimar


5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhaledokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerindene-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adreseiadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İsteklilertekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeimzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez.

13. Buihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır DeğerKatsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.