PARK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
    T.C. GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
    
  GEMLİK İLÇESİ  CUMHURİYET MAHALLESİ PARK İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale  Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

                

        İhale    Kayıt Numarası

:

2011/20264

                                                                        

1-İdarenin

a) Adresi

:

Demirsubaşı    Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik - BURSA GEMLİK BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521    - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının    görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr


  2-İhale konusu yapım işinin

                                                                

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin    ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale    dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gemlik İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Belde sitesi- İlknur sitesi arasındaki alanda

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.


  3- İhalenin

                                

        a) Yapılacağı yer

:

Demirsubaşı Mahallesi Ahmet Dural Meydanı No:1    Gemlik/Bursa

b) Tarihi ve saati

:

07.03.2011 - 10:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da  Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek  odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya  kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir  belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya  İmza Sirküleri.
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin  tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları  gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan  belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil  memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

                

        4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken    kriterler:

İdare    tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                                                        

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken    kriterler:

4.3.1.    İş deneyim belgeleri:

Son on    beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif    edilen bedelin %    70 oranından    az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini    gösteren belgeler,

4.3.2.    Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a)    Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b)    Teknik Personel:

     Adet          Pozisyonu            Mesleki  Unvanı             Mesleki Özellikleri

        
              
  • 1          Şantiye Personeli          İnş.Müh./Mimar             3 yıl deneyimli
  •           
  • 1          Şantiye Personeli          Elektrik Teknikeri           3 yıl deneyimli
  •           
  • 1          Şantiye Personeli          Makine Teknikeri           3 yıl deneyimli
  •         
                                        

4.4.Bu    ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak    mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak    kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş    deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin B/IV grubu işler    benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak    mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat    Mühendisi,Mimar


    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
    
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gemlik Belediyesi Satın Alma  Müdürlüğü  adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  zorunludur.
    
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Satın Alma  Müdürlüğü  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta  vasıtasıyla da gönderilebilir.
    
    9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş  kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam  bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine  ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  
  
  
  13. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır  Değer Katsayısı (N) : 1,00

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n