\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

GEMLİK BELEDİYESİ
 \r\nGEMLİK İLÇESİ İÇİNDE MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARIN PARKE TAŞI VE BORDÜR\r\nDÖŞEME YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu\r\nmaddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin\r\nayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 İhale Kayıt No : 2009/105632
  1. İdarenin

 a ) Adresi : DEMİRSUBAŞI MAH. AHMET DURAL MEYDANI NO:1 GEMLİK/BURSA

 b ) Telefon ve Faks Numarası:224\r\n5134521-27 - 224 5134528

 c ) Elektronik Posta Adresi : destek@gemlik.bel.tr

 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): www.gemlik.bel.tr
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
  2.\r\n İhale konusu yapım işinin \r\n

 a ) Niteliği, Türü ve Miktarı\r\n

:

\r\n Taş Parke ve Bordür Döşeme İşi, Yapım İşi, 30.000 m2 taş parke, 20.000 mt. bordür döşeme işi.\r\n

 b )\r\n Yapılacağı Yer\r\n :Gemlik Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklar.
\r\n
 c )\r\n İşe Başlama Tarihi\r\n :\r\n Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.\r\n
  \r\n ç \r\n ) İşin Süresi:\r\n Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
3.\r\n İhalenin \r\n
 a ) Yapılacağı Yer \r\n

:

Gemlik Belediyesi Hizmet Binası Düğün Salonu

b ) Tarihi - Saati : 04.09.2009 - 10:00
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

4.\r\nİhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik\r\ndeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1.\r\n İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:\r\n
  \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.
4.1.1.1.\r\nGerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde\r\nbulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına\r\nya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir\r\nbelge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği\r\nkayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale\r\ntarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı\r\nolduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.\r\nTüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,\r\nüyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri\r\nbelirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin\r\ntamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu\r\nbilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya\r\nbu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza\r\nsirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.\r\n- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin,\r\ntüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması\r\nhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan\r\nticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest\r\nmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen\r\nve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak\r\nbu şartın korunduğunu gösteren belge.
\r\n
 4.3. \r\n \r\n Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler\r\n \r\n \r\n
  \r\n

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.   b) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.

1\r\nAdet İnşaat Mühendisi/Mimar (Enaz 5 yıl deneyimli), 1 Ad. Harita\r\nMühendisi (Enaz 5 yıl deneyimli), 2 Adet Harita Teknikeri (3 Enaz 3 yıl\r\ndeneyimli).
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
2 Ad. Kamyon, 1 Ad. Yükleyici, 1 Ad. Arazöz, 1 Ad. Vibrasyonlu Silindir, 1 Ad. Titreşimli Darbeli Kompaktör, 1Ad. Nivo
\r\n

4.4.\r\nBu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk\r\nsayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1\r\n \r\n Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:\r\n \r\n
\r\n (A) Grubu Alt Yapı İşlerinden IX. Grup işler
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisi, Mimar dir\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
 5. Ekonomik açıdan \r\n en avantajlı teklif, \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. \r\n \r\n\r\n
 6. \r\n \r\n İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
\r\n \r\n
 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
\r\n \r\n 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı \r\n aynı adresten\r\n satın alınabilir.
 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. \r\n
  8.\r\nTeklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Destek\r\nHizmetleri Satın Alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi,\r\naynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9.\r\nİstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş\r\nkalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan\r\ntoplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale\r\nsonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme\r\nimzalanacaktır. 
           Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
          \r\n
 10. İstekliler \r\n teklif ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri \r\n tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 11.Verilen tekliflerin geçerlilik \r\n süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim \r\n günüdür.
 12. Konsorsiyum \r\n olarak ihaleye teklif \r\n \r\n verilemez. \r\n \r\n
\r\n