SICAK  ASFALT KAPLAMA İLE YOL YAPTIRILACAKTIR
    T.C. GEMLİK  BELEDİYE BAŞKANLIĞI
    
  Gemlik İlçesi Lise Cad., Cumhuriyet Mah. Hastane Cad. ve  Muhtelif Cadde ve Sokakların Sıcak Asfalt Kaplama ile Yol Yapım İşi.  yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale  usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer  almaktadır.

                

        İhale    Kayıt Numarası

:

2011/7565

                                                                        

1-İdarenin

a) Adresi

:

Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik - BURSA    GEMLİK BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521 - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının    görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr


  2-İhale konusu yapım işinin

                                                                

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve    miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları    Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden    ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gemlik İlçesi, Lise Cad.,    Cumhuriyet Mah. Hastane Cad ve Muhtelif Cadde ve Sokaklar.

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 180    (yüzseksen) takvim günüdür.


  3- İhalenin

                                

        a) Yapılacağı yer

:

Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural    MeydanıNo: 1

b) Tarihi ve saati

:

07.02.2011 - 10:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da  Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek  odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya  kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde  bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya  İmza Sirküleri.
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin  tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları  gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan  belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil  memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

                

        4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken    kriterler:

İdare    tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                                                                        

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması    gereken kriterler:

4.3.1.    İş deneyim belgeleri:

Son on    beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif    edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere    ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2.    Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a)    Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b)    Teknik Personel:

Adet Pozisyonu Mesleki    Unvanı Mesleki Özellikleri
      ---- ----------------------- ------------------- -------------
      (1) İNŞAAT MÜHENDİSİ 5 YIL DENEYİMLİ
      (1) HARİTA MÜHENDİSİ 5 YIL DENEYİMLİ
      (1) İNŞAATTEKNİKERİ 3 YIL DENEYİMLİ
      (1) HARİTA TEKNİKERİ 3 YIL DENEYİMLİ
      (1) İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ 2 YIL DENEYİMLİ

4.3.3.    Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ANA      EKİPMAN LİSTESİ

Sıra

Ekipman      cinsi ve özellikleri

Gereken      minimum adet

1

KAMYON

6

2

ELEKTRONİK      DUYARGALI FİNİŞER

2

3

GREYDER

1

4

ASFALT      SİLİNDİRİ

3

5

VİBRASYONLU      SİLİNDİR

1

6

PLENTMİKS      PLENTİ

1

7

ASFALT      PLENTİ

1

8

DİSTRİBÜTÖR

1

9

LODER

1

10

ARAZÖZ

1

11

NİVO

1

 

                                        

4.4.Bu    ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak    mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak    kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş    Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A/VIII ve    A/X Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak    mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Mimar


    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
    
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  zorunludur.
    
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği  gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
    
    9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş  kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam  bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine  ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  
  
  
  13. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20