\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Teknik Şartnameyi
indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi
indirmek için tıklayın

Sözleşme Tasarısını
indirmek için tıklayın

\r\n

İ  L   A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

       Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi,  Terme Caddesinde bulunan tapunun 4 N III pafta, 185 ada 121 parsel de kayıtlı  toplam 8980,29 m2 yüzölçümlü Terme Dinlenme Tesisi yapımı, işletim, tahsis
  ve devri ile ilgili olarak yapımı Gayrı Aynı  Hak Tesisi ile yaptırılacaktır.

 

                                    MUHAMMEN BEDEL                     GEÇİCİ TEMİNAT

                                 450.000,00  TL+ KDV (25 Yıllık)                    13.500,00 TL
  
  Tahmini aylık tahsis bedeli: 1.500,00-TL+ KDV  (Belirlenen tahsis bedeline ilave olarak aylık KDV beyanının % 2’i oranında  bedel, idareye bir ay sonraki tahsis bedeli ile birlikte yatırılacaktır.)

                                                                                                                                                       
  İhale   23.02.2011 Çarşamba Günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda  yapılacaktır.

Yukarıda  bahsedilen iş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık teklif  usulü ile 25 (yirmibeş) yıllık tahsis bedeli üzerinden hesaplanan aylık  tutarlara en yüksek bedeli vermek suretiyle ihaleye konulmuştur.

Tesislerin  yapım süresi 30 ay, işletme süresi 25 yıldır.

İHALEYE  KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler  istenecektir.

    
 1. Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı  sureti, tüzel kişilerde kuruluş ve son durumunu gösterir Ticaret Sicil gazetesi  ile birlikte temsil ve imzaya yetkili kişilerin cüzdan suretleri.
 2.   
 3. Şirketlerden, temsile  yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.Vekaleten  katılmalarda teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak  edene ait noter onaylı imza sirküleri
 4.   
 5. Ticaret, sanayi odası belgesi.
 6.   
 7. Gerçek kişi olması halinde  ilgisine göre ticaret, Sanayi odası veya Esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı  olduğunu gösterir belge, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin merkezinin  bulunduğu yer ticaret ve sanayi odasından 2011 yılı içinde alınmış, tüzel  kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

    
 1. Gerçek kişi olması halinde  kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,
    
 1. Tebligat adresi göstermeleri.  (2011 Yılı içinde alınmış)
 2.   
 3. Yer gördü belgesi.
 4.   
 5. Ortak girişim olması halinde,  noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi.
 6.   
 7. İsteklinin son beş yılda  (2007-2011 yılları) vadesi gelmiş olup ödenmeyen vergi ve SSK prim borcu  olmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alacakları belgelerin aslının ibraz  edilmesi
 8.   
 9. İhale bedeli üzerinden %3  Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 10.   
 11. Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz yada teminat mektubu.
 12.   
 13. İhale üzerinde kalan istekli-istekliler,  ihale şartnamesi ekinde yer alan her türlü mimari, statik, elektrik ve sıhhi  tesisat planına uygun olarak belediyece düzenlenmiş uygulamaya projelerine  uyacaklarına ilişkin taahhütname,
 14.   
 15. Bu iş ile ilgili olarak  belediyeden herhangi bir ücret ve bedel talep etmeyeceklerine ilişkin

taahhütname,

    
 1. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur  belgesi.

        İhaleye  katılacakların ihale dosyalarını 22/02/2011 tarihinde Salı günü Saat 17:00’e  kadar
  .Belediyemiz  Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul  edilmeyecektir.

       İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri  dahilinde Satın Alma Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda  şartnameyi 150,00 Tl karşılığında satın alabileceklerdir.

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Teknik Şartnameyi
indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi
indirmek için tıklayın

Sözleşme Tasarısını
indirmek için tıklayın