Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi indirmek için tıklayın

Sözleşme Tasarısını indirmek için tıklayın

 

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
  GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
  
  Gemlik Belediyesinde görev yapan 61 memura öğle yemeği verilmesi hizmeti. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre  açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler  aşağıda yer almaktadır: 

                

        İhale    Kayıt Numarası

:

2010/532052

1-İdarenin

                                                                

        a) Adresi

:

Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521 - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının    görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr


    2-İhale konusu hizmetin

                                                

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta    (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan    idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gemlik Belediye Başkanlığı

c) İşin süresi

:

İşe    başlama tarihi 01.01.2011,    işin bitiş tarihi 31.12.2011


    3- İhalenin

                                

        a) Yapılacağı yer

:

Gemlik Belediyesi Hizmet Binası İhale Odası

b) Tarihi ve saati

:

22.11.2010 - 10:30


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde  uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen  belgeler: 
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya  Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu  ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya  ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir  belge, 
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı  gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale  tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge, 
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza  Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza  beyannamesi, 
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel  kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin  tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları  gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif  mektubu. 
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen  geçici teminat. 
    4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt  yüklenicilere yaptırılamaz. 
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek  üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip  ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde  bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest  muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve  düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın  korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken    kriterler:
  İdare    tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
    4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması    gereken kriterler:
    4.3.1. İş    deneyim belgeleri:
Son beş    yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve    teklif edilen bedelin % 50 oranından    az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini    gösteren belgeler, 
    4.4. Bu    ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    4.4.1. YEMEK VE ORGANİZASYON İŞLERİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece  fiyat esasına göre belirlenecektir. 
  
  6. İhale yerli ve yabancı tüm  isteklilere açıktır.
  Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler  lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
  
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın  alınması: 
    7.1. İhale dokümanı,  idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gemlik Belediyesi Satın Alma Müdürlüğüadresinden satın alınabilir. 
    7.2. İhaleye teklif  verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
  
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine  kadar Gemlik Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli  taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
  
    9. İstekliler tekliflerini, Birim  fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan  istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen  birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat  sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif  verilecektir. 
  
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin  %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat  vereceklerdir. 
  
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik  süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
  
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez. 


  

Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayın

İdari Şartnameyi indirmek için tıklayın

Sözleşme Tasarısını indirmek için tıklayın