GEMLiK BELEDiYESi

 

GEMLiK BELEDiYESiNDE GöREV YAPAN 54 KiŞi DEVLET MEMURLARINA öğLE YEMEği VERiLMESi HiZMET ALIM iŞihizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

ihale Kayıt No : 2009/183921

 

1. idarenin

 

 

a ) Adresi

:

DEMiRSUBAŞI MAH. AHMET DURAL MEYDANI NO:1 GEMLiK/BURSA

 

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

224 5134521 - 224 5134528

 

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

 

 

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr

 
 
                           

 

2. ihale Konusu hizmetin

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

54 Memura 12.420 Adet öğün öğle Yemeği Verilmesi

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

GEMLiK BELEDiYESi SINIRLARI

 

 

c ) işin Süresi

:

SöZLEŞMENiN iMZALANMASINI MüTEAKiP 01.02.2010-31.12.2010

 
 
                 

3. ihalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

GEMLiK BELEDiYESi HiZMET BiNASI DüğüN SALONU

 

b ) Tarihi ve Saati

:

22.01.2010 - 11:00

 
 
                              

 

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

                   

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
 4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
 4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1.iş deneyim belgeleri::
 Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1
 YEMEK VE YEMEK ORGANiZASYONU iŞLERi

 
 
                                      

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması
 7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

 

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GEMLiK BELEDiYESi SATINALMA MüDüRLüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 
 
     

 

 
 

 
\r\n