İHALE İLANI

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bursa ili Gemlik ilçesi Yeni Mahalle 905 ada 4 parsel üzerine kat karşılığı 18 daire inşaat yapım işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecektir.

1 – İDARENİN;

A) Adresi : GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik-Bursa

B) Telefon ve Faks No : 0 224 513 45 21 – 0 224 513 89 92

C) e-posta Adresi : destek@gemlik.bel.tr


2- İHALE KONUSU ;

A) Niteliği, Nevi ve Miktarı : Anahtar teslim kat karşılığı 18 daire inşaat yapımı işi, 1.Bodrum kat 16-18 nolu,Zemin Kat 1-3 nolu, 1.Kat 4 nolu, 2.kat 7 nolu, 3.kat 10-12 nolu, 4.Kat 13-14-15 nolu (Çatı katı 13-14-15 nolu bağımsız bölüm devamı) kat mülkiyetinin Yükleniciye (Müteahhit) verilmesi, 1.Kat Bodrum Kat 17 nolu, Zemin Kat 2 nolu bağımsız bölüm, 1. kat 5 ve 6 nolu, 2.Kat 8 ve 9 nolu, 3.kat 11 nolu bağımsız bölüm kat mülkiyetlerinin İdareye bırakılması ve üzerine ihalede teklif edilen bedelin aşağıdaki metrajlar çerçevesinde İdareye (Gemlik Belediyesi) ödenmesinden ibarettir.

 


B) Yapılacağı Yer : Yeni Mahalle 905 ada 4 parselde olup Alanı: 629,74 m²dir.

C ) İşin Süresi : Sözleşmeye müteakip 365 takvim günüdür.

D ) Şartnamelerin Nereden Alınacağı : İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Gemlik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde ücretsiz görebilecekleri gibi aynı zamanda şartname bedeli olan 250- TL karşılığında temin edebilirler.

E ) Taşınmaza Ait Tapu Bilgileri :

İli – İlçesi-Mah. : Bursa-Gemlik-Yeni Mahalle

Yüzölçümü : 629,74 m²

Pafta-Ada-Parsel-İmar Durumu : 5N2-905-4-Ayrık Nizam 5 kat

 

3 – İHALENİN :

A ) Yapılacağı Yer : Gemlik Belediye Başkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonu

B ) Tarih ve Saati : 06.09.2016 Salı günü saat 10:00'da

C ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği Açık Arttırma Usulü ihale edilecektir.

D ) Muhammen Bedel : 1.646.697,61 TL olup geçici teminat miktarı 49.400,93 TL

E ) Bel.Teslim Edileceği Yer :İhaleye katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 06.09.2016 Salı günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

    4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:

a. Kanuni İkametgahı olması

b. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

c. Taşınmazın şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

d. 2016 yılı içinde alınmış olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

d.a ) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

d.b ) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin merkezinde bulunduğu yer Ticaret ve Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından 2016 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

d.c ) Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (d.a ve d.b) deki esaslara göre temin edecekleri belge

e. Gerçek kişi olması halinde, kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait onaylı imza sirküleri, Ortak Girişim olması durumunda ise, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri

f. Geçici teminat bedeli : 49.400,93 TL olup, Geçici Teminat Belediye makbuzu veya Teminat Mektubu

g. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

h. Gerçek kişiler için ikametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

i. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler,ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapılacak İhale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin ettikleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar)

j. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, Vergi dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge

k. Şartname alındı makbuzu

l. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

5 - İhale dokümanı Gemlik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebileceği gibi aynı zamanda şartname bedeli olan 250-TL karşılığında satın alınması zorunlu olup alındığını gösterir belgenin verilmesi.

6 – Tahmini bedel üzerinden % 3 geçici teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.

7 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

10 -İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


Ahmet AVCI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı