\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
Gemlik Belediyesi
 Yer Altı Konteyner Sistemi, Beton Soketi Satın Alımı Nakliyesi ve Montojı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 İhale Kayıt No : 2009/81664
 1. İdarenin
 a ) Adresi : Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 GEMLİK/BURSA
 b ) Telefon - Faks Numarası:224 5134521 - 224 5134528
 c ) Elektronik Posta Adresi :gemlikbel@ttmail.com
 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:www.gemlik.bel.tr
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
 2. İhale konusu malın
 a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Mal Alımı, Yer Altı Konteyner Sistemi 50 Adet, Beton Soketi Alımı 50 Adet, Gemlik Belediyesi tarafından belirlenen yerlere nakliyesinin ve montajının yapılması.
 b ) Teslim Yeri(leri) :Temizlik İşleri Müdürlüğü
 c ) Teslim Tarihi :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 60 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
3. İhalenin
 a ) Yapılacağı Yer

:

Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 GEMLİK/BURSA (Teklifler ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Satın Alma Bürosuna teslim edilip, ihalesi Hizmet Binası Düğün Salonunda yapılacaktır.)
b ) Tarihi - Saati :18.08.2009 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
\r\n 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
\r\n 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
\r\n 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
\r\n 4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
\r\n
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest mali müşavir veya noterden alınan belge
 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
\r\n İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimi gösteren belgeler,Teklif edilen bedelin % 25oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim gösteren belgeler ibraz edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1
\r\n Her türlü Konteyner satılması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
\r\n 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Almla Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n