SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
GEMLİK BELEDİYESİDESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2020 Yılı BelediyemizHizmetlerinde Kullanılmakta Olan Araç Ve İş Makinasının 1 Yıllık Zorunlu MaliSorumluluk Trafik Sigortası Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göreaçık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılıbilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası

:

2019/588061

1-İdarenin


a) Adresi

:

HAMİDİYE MAH. IRMAK SOKAK SOSYAL YAŞAMMERKEZİ NO: 138 16600 GEMLİK/BURSA

b) Telefonve faks numarası

:

2245134521 - 2245138992

c) ElektronikPosta Adresi

:

destek@gemlik.bel.tr

ç) İhaledokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusuhizmetin


a) Niteliği,türü ve miktarı

:

92 Araç ve İş Makinasının Bir YıllıkZorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası Yaptırılması Hizmet Alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idarişartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağıyer

:

Gemlik Belediye Başkanlığı DestekHizmetleri Müdürlüğü

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin


a) Yapılacağıyer

:

Hamidiye Mah.Irmak Sokak No:138 16600Gemlik BURSA

b) Tarihive saati

:

29.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olanve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.belgeler,
a-İhaleye teklif verecek olan isteklisigorta şirketi ise; ilgili bakanlıktan alınan ruhsatın aslı veya notertasdikli suretini;
b-İstekli sigorta şirketinin acentesiise sigorta şirketi tarafından yetkilendirildiğine dair yetki yazısı ileacentelik belgesinin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ile birliktevermek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaİmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğininortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileribelirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamınınbir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünügöstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösterenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve maliyeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknikyeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhaledokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerindene-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adreseiadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İsteklilertekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerineihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler içinteklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerindenbirim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir.

10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez.

13. Buihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan enavantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.