GEMLİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
         Gemlik Belediyesi tüzel  kişiliğine ait AVM (Alışveriş Merkezi) kiralanması ve işletilmesi işi, 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine göre belirtilen muhammen bedel üzerinden  Kapalı Teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiralanacaktır.
  
         1- İhale 27.10.2010 Çarşamba Günü  Saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İştirakçiler  istenilen belgelerle birlikte İhale tarih ve saatinde belirtilen yerde hazır  bulunacaklardır.
         2- İhale Katılımcılarından İstenecek  Belgeler:
             a) Türkiye’de  tebligat için adres göstermesi, (Adres beyanı)
  b) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişi  olması halinde)
     c) Ticaret ve/veya  Sanayi Odası belgesi vermesi,
                1.  Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf  ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
                2.  Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer  mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından  veya benzeri bir makamdan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda  alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de  şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin  bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca  onaylanmış olması gerekir.)
             d) İmza  sirkülerini vermesi,
                   1-Gerçek kişi olması  halinde noter tasdikli imza sirküleri,
                   2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel  kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı  tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk  Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
             e) Ortak  girişim olması halinde ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin  her birinin bu maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge,
             f) İstekliler  adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak  kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en  fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de  şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki  Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması  gerekir.)
             g) İsteklinin  bağlı olduğu Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış ihalenin  yapıldığı tarihte hiç bir vergi ve prim borcu olmadığına dair belge,
             h) Teklif  verenin şartnamemizin her sayfasını imzalayıp kaşeleyerek, şartnameyi okudum  diye imzalayarak geri vermesi gereklidir.
             ı) İsteklinin  iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını, 2886 sayılı yasaya göre cezalı  olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı,
  i) Belediyeye birikmiş borcu olan  veya her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanlar, idareyi yeni  zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla ihalelere  alınamazlar.   Bu Belgeleri alamayanların ihaleye katılması mümkün değildir.
             j) Şartnamede  belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya  banka teminat mektubu vermesi, (mektup süresiz olacaktır)
             k)  İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ile  Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı  takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi, ayrıca grubun bütün Ortakları  İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri  kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
             l) Mali  Müşavirlerce tasdikli geçmiş yıl/yıllara ilişkin bilanço ve gelir-gider  tablosu,
             m) İhale  dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,
             n)  Şartnamenin 7.Maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini, İhale  dosyasına ekleyeceklerdir.
             o) 2886  sayılı yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.
             ö) Birden  fazla gerçek veya tüzel kişi ortak girişim oluşturmak suretiyle ihaleye iştirak  edilmesi ve teklif verilmesi halinde, idari ve teknik şartnamede İsteklide  aranan tüm nitelikler pilot ortak tarafından sağlanmak zorundadır.
             p) İstenen  belgeler asıl veya suretleri noter onaylı olacaktır.
             r) İhalenin  Muhammen bedel, ek ve geçici teminatı;

                                        

        İşin Adı

Saat

Muhammen    Bedel (TL)

Geçici    Teminat (TL)

Gemlik    Belediyesi tüzel kişiliğine ait AVM (Alışveriş Merkezi) kiralanması ve    işletilmesi işi

14.00

Aylık:    40.000,00TL +KDV. (Bir Yıllık: 480.000,00TL )

144.000,00

       3-  İhale Dokümanı (Şartnameler) Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğünde görülebileceği  gibi aynı adresten 100,00-TL karşılığı temin edilebilir.
  5- İhaleye katılacaklar, ihaleye ait  teklif ve istenen belgeleri içeren zarflarını 27/10/2010 Çarşamba günü saat  13:45’e kadar Gemlik Belediyesi Satın Alma Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
  İhale  komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta  serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
         6- İhale ile ilgili postadaki  gecikmeler dikkate alınmaz.
         İlanen duyurulur.

\r\n