1- Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mah. Irmak Sk. No:138 / D’de bulunan tapunun 5O IV-4O I Pafta, 756 Ada, 389 Parselinde yer alan ve ekli vaziyet planında sınırları gösterilen  Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde bulunan iŞYERİ 28/07/2010  Çarşamba günü saat  09:00’da Gemlik Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre  Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir.

2- Aylık Muhammen kira bedeli 4.000,00 TL olup, Geçici Teminat Bedeli 4.320,00 TL’dir. İhaleye katılacak olan istekliler İhale günü saat  09:00’a kadar  İstenilen Belgeler ve Geçici Teminat Bedeli’ni Belediye veznelerine yatıracaklardır.

3- İhaleye katılacak isteklilerde aranacak şartlar ve istenilen belgeler:
a) Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı sureti, tüzel kişilerde şirketin kuruluş ve son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte temsil ve ilzama yetkili kişilerin nüfus cüzdan suretleri.
b) Tebligat Adresi
c) İkametgah Belgesi
d) İmza Sirküleri
e) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz
f) S.G.K’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden İlişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
g) Vekaleten iştiraklerde noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
h) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim Beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi
i) Belediyemize borcu olmadığına dair belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

4- İhaleye katılacak isteklilerin en geç 28/07/2010 Çarşamba günü saat 09:00’a kadar istenilen evraklar ile Gemlik Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmekte olup, aynı adreste şartnameyi görebilecekleri gibi, şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

5- İhale tarihinden sonra en geç 7 gün içinde, İhale Bedeli Üzerinden hesaplanmak sureti ile % 6 oranındaki Kesin Teminat ile 3 aylık Kira Bedeli karşılığındaki garanti teminatı Gemlik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırarak  sözleşme imzalanacak olup, sözleşmeyle ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

6- Geçici, Kesin ve Garanti teminat olarak kabul edilecek değerler:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve   2886 sayılı kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş bulunan teminat mektupları.
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletine Haiz Tahviller.

7- İhale kararı ihale tarihi olan 28/07/2010 tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içerisinde ita amirince onaylanır veya iptal edilebilir.

8- Kira ücreti her ayın 5’ne kadar Belediye Veznesine yatırılacaktır. Kanuni Tecil Gecikme Zammı oranında vade farkı alınacaktır. Yükümlülükler izlenen bir ay içerisinde gerçekleştirilemez ise tebligat gerekmeden sözleşme feshedilir. Verilmiş olunan teminat Belediyemize gelir olarak kaydedilir.

9- İşyerinin Ek-1’de listesi yapılan tüm teçhizat ve donanımla birlikte çalışır vaziyette ve tüm kontrolleri yapılmış olarak düzenlenen tutanakla kiracıya verilecektir. İşyerinin hizmet verebilmesi için gerekli olan ve Ek-1’in dışında kalan malzemelerinin tamamı müstecirin kendisi tarafından, idarenin onayından sonra tedarik edilecektir. İşyerinin Çevre düzenlemesi Belediyemiz tarafından yapılacaktır.

10- Kira sözleşmesini başlangıç tarihi kira sözleşmesinin imzalanacağı tarih olup, kira süresi 3 yıldır. 3 yılın sonunda Gemlik Belediye Encümeni uygun gördüğü takdirde 1’er yıllık süreler halinde kira süresini 2 yıla kadar artırabilir.

11- Kiracı haklarını başkasına devredemez. Devrettiği tespit edilirse sözleşme fesholur.

12- Bina içerisinde ve dışında herhangi bir tadilat veya ilave yapılamaz. Ancak yapılmak istenilen tadilat veya ilavenin tadilat projesinin hazırlanarak Belediyemize sunulması durumunda, Belediyemiz uygun gördüğü takdirde değerlendirmeye alınabilecektir. Gerçekleştirilen her türlü ilave tesisin kendi malı olacak ve akit sonunda kiracı bu yönde hiçbir hak talep etmeyecektir.

13- Kiracı, işyerinin  aralıksız hizmet vermesini sağlamak zorundadır.

14- İşyerinin makine ve tesisatının bakımı, muhafazası, çalışır bir vaziyette tutulması gibi hususlar kiracıya ait olup, bu işlerin yaptırılması ve tüm giderleri müstecire ait olacaktır.

15- İşyeri sahip olduğu makine ve teçhizat ile birlikte kiralandığı süre boyunca sigortalanacak ve sigorta masrafları müstecir tarafından karşılanacaktır.

16- İşyerinde meydana gelen tüm hasarlardan işletici sorumludur. Ortaya çıkan tüm hasarlar kiracı tarafından hemen onarılacaktır. Yapılan denetimler esnasında Belediye tarafından tespit edilen aksaklıklar giderilecektir. İkazlara rağmen aksaklıkların devam etmesi halinde encümence verilecek cezaları işletici ödemek zorundadır. Bir yıl içinde encümence 3 kez ceza uygulandığı takdirde sözleşme fesholur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

17- Kira süresinin sonunda işyeri, Belediye tarafından müstecirden teslim alınırken, bina kontrolleri Belediye yetkililerince incelenerek, makine, tesisat ve diğer ekipmanların teslimi ise yetkili teknik heyetin raporuna istinaden çalışır vaziyette ve tüm kontrolleri yapılmış olarak tutanak ile teslim edilecektir. Şayet kiracı eksiklikleri tamamlayamaz ise eksiklikler Belediye tarafından tamamlanacak, yapılan harcamalar teminattan mahsup edilerek kalan teminat iade edilir. Teminatın hasarı karşılamaması halinde belediye kiracıdan yaptığı harcamaları tazmin hakkına sahiptir.

18- Kiralanan süre boyunca işyerine ait ortaya çıkacak her türlü su, elektrik, doğal gaz, telefon abonelikleri kiracı tarafından kendi adına yapılacaktır. Vergi, sigorta, harç ve giderler ile mali, hukuki ve cezai sorumluluk müstecirin kendisine aittir. Belediye ile müstecir arasında bu konuda hiçbir ilişki olmayıp, Belediye müstecire hiçbir şekilde kefil olamaz, üçüncü kişilere karşı taahhüt altına giremez.

19- Müstecir, tesisin içine  idarenin uygun gördüğü reklamı alabilir.

20- İşyerinin çalışma saatleri Gemlik Belediyesi Encümeni tarafından belirlenir.

21- İşyeri  içinde genel ahlak kurallarına aykırı harekette bulunulmaz. Bu gibi durumlarda sorumluluk kiracıya aittir.

22- Gemlik Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

23- Taraflar arasında ihtilafların çözümünde Gemlik Mahkemeleri yetkilidir.

24- İş bu şartname 24 maddeden ibarettir.


Şartnameyi okuyan kişi şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
Fatih Mehmet GÜLER
Belediye Başkanı

\r\n\r\n