ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
    GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
    
  Gemlik  Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi ve Belediye Hizmet Binasında Özel Güvenlik  Çalıştırılması Hizmet İşi hizmet  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü  ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer  almaktadır:

                

        İhale Kayıt Numarası

:

2010/543093

1-İdarenin

                                                                

        a) Adresi

:

Demirsubaşı    Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik/Bursa

b) Telefon ve faks numarası

:

2245134521    - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.gemlik.bel.tr


  2-İhale  konusu hizmetin

                                                

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin    niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik    Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari    şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gemlik    Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi ve Belediye Hizmet Binası

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2011, işin bitiş tarihi 31.12.2011


  3- İhalenin

                                

        a) Yapılacağı yer

:

Demirsubaşı    mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik/Bursa

b) Tarihi ve saati

:

30.11.2010    - 10:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya  Meslek Odası Belgesi;
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu  gösterir belge,
    4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan  ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.  belgeler,
  1) Özel güvenlik hizmeti verecek istekli, 5188 sayılı  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 5. Maddesi hükmü uyarınca  İçişleri  Bakanlığınca verilen ?Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin  Belegesini? vereceklerdir.
  2) Firmanın görev yapacak yerlerde kullanılmak üzere  Telekominikasyon Kurumu’ndan alınmış Telsiz Kullanım İzin Belgesini veya  sözleşme aşamasında ibraz edileceğine dair Noter onaylı taahhütname  vereceklerdir.
  3) İstekli, özel güvenlik şirketinin kurucusu veya  yöneticisi ise ihale tarihi itibariyle 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine  Dair Kanunun 10. Maddesinin (a) bendinde belirtilen şartları taşıdığına, (d)  bendinde belirtilen suçları işlememiş olduğunu ve (e) bendinde belirtilen kamu  haklarından mahrum edilmemiş olduğuna dair taahhütnameyi teklif mektubu ile  birlikte verecek olup; İstekliler bu maddede yazılı şartları gösteren resmi  belgeleri sözleşme imza aşamasında vereceklerdir.
  4) İstekli, özel güvenlik görevlisi olarak  çalıştıracağı kişileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu hükmü  uyarınca Valiliklerce verilen ve yasal süresini kaybetmemiş ?Özel Güvenlik  Görevlisi Çalışma İzni?ne sahip olduklarına veya yine bu maddede belitilen  şartları taşıdıklarına dair belgeleri sözleşme esnasında verecektir.
  5) İstekli, sözleşme kapsamında yerine getireceği  koruma ve güvelik hizmetleri çerçevesinde özel güvenlik görevlilerinin 3.  Kişilere verecekleri zararların tazmini amacı ile şekli ve kapsamı ilgili  mevzuatına uygun olarak Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili bir sigorta  şirketine ?Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası?  yaptıracağına dair  taahhütname verecektir. İhaleyi kazanan yüklenici fiilen işe başlama tarihinden  itibaren 15 gün içinde sigorta poliçelerini idareye vermek zorundadır.
                  İsteklinin ortak girişim olması halinde (3), (4) ve (5)’de yeralan belgelerin  her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
  
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya  İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri  belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü  göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan  belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil  memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart  forma uygun belge,

                

        4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe    ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali    yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                        

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe    ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren    bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya    benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

                

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak    kabul edilecek işler:

4.4.1.
            İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: 5188 sayılı Yasaya göre    gerçekleştirilmiş koruma ve güvenlik hizmetleridir.


    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
    
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY  (Türk Lirası) karşılığı Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü  adresinden satın alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  zorunludur.
    
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik  Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta  vasıtasıyla da gönderilebilir.
    
    9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.  İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile  bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam  bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.