İhale İlanı Mal Alımı
  GEMLİK BELEDİYESİ
  GEMLİK BELEDİYESİ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ NİKAH SALONUNA  MALZEME MAL ALIM İŞİ İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19  uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin  ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt numarası

: 2009/166929

1- İdarenin

   a)    adresi

: DEMİRSUBAŞI MAH.    AHMET DURAL MEYDANI NO:1 GEMLİK/BURSA

   b)    telefon ve faks numarası

: 224 5134521 - 224    5134528

   c)    elektronik posta adresi

: destek@gemlik.bel.tr

   ç)    ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: www.gemlik.bel.tr

2- İhale Konusu    Malın

   a)    niteliği, türü ve miktarı

Mal Alımı 308 Adet muhtelif koltuk ve masa

   b)    teslim yeri

: Gemlik Belediyesi    Sosyal Yaşam Merkezi Nikah Salonu

   c)    teslim tarihi

: Sözleşme    imzalanmasını takip eden 15 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

   a)    yapılacağı yer

: Gemlik Belediyesi    Hizmet Binası Düğün Salonu

   b)    tarihi ve saati

: 01 / 12 / 2009 -    14 : 00

 

 

 

4- İhaleye katılabilme  şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler
  4.3.1. Teklif ettiği bedelin % 50’i oranında iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
  4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1- Her türlü büro malzemesi yapım ve satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini,mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler

\r\n\r\n\r\n