GEMLİK BELEDİYESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
   
  Gemlik İlçesi K.Kumla Mahallesinde Suni Çim Açık Saha Yapımı İşi yapım işi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile  ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

               

        İhale Kayıt Numarası

:

2011/136740

                                                                       

1-İdarenin

a) Adresi

:

Demirsubaşı    Mah. Ahmet Dural Meydanı No:1 Gemlik - BURSA

b) Telefon    ve faks numarası

:

2245134521    - 2245134528

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@gemlik.bel.tr

ç) İhale    dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

                                                               

        a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Suni Çim Açık Saha Yapım İşi

b) Yapılacağı yer

:

GEMLİK İLÇESİ KÜÇÜKKUMLA MAHALLESİ

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.


  3- İhalenin

                               

        a) Yapılacağı yer

:

GEMLİK    BELEDİYESİ HİZMET BİNASI DÜĞÜN SALONU

b) Tarihi    ve saati

:

18.10.2011    - 10:00


    4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da  Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
    4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya  sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek  odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya  kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir  belge,
    4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya  İmza Sirküleri.
    4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin  tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları  gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici  çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
    4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan  belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması  halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil  memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye  doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

               

        4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin    taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter    belirtilmemiştir.

                                                       

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin    taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen    ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya    benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Adedi

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikler

1

 

Mimar veya İnşaat Mühendisi

5 Yıl Deneyimli

1

 

Harita Mühendisi

5 Yıl Deneyimli

1

 

Elektrik Teknikeri veya Mühendisi

3 Yıl Deneyimli

1

 

Makine Teknikeri veya Mühendisi

3 Yıl Deneyimli

 

                                       

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere    denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek    Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A/XVIII Grubu benzer iş olarak kabul    edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık    bölümleri:

Mimarlık ve İnşaat Mühendislik


    5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
   
    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   
    7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
    7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk  Lirası) karşılığı GEMLİK BELEDİYESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın  alınabilir.
    7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
   
    8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GEMLİK BELEDİYESİ SATINALMA  MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli  taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
   
    9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.  İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel  sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
   
    10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   
    11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60  (Altmış) takvim günüdür.
   
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
   
   
   
    13. Diğer hususlar:
    İhalede  Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

\r\n\r\n\r\n\r\n