Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Cengiz Güneş

Telefon 0 224 513 45 21 - 1112
E-mail teftis@gemlik.bel.tr
Adres Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Gemlik Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü çalışmalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin  (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  1. Belediye: Gemlik Belediyesini,
  2. Başkan: Gemlik Belediye Başkanını,
  3. Başkanlık: Gemlik Belediye Başkanlığını,
  4. Üst yönetim: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
  5. Müdürlük: Teftiş Kurulu Müdürlüğünü,
  6. Müdür: Teftiş Kurulu Müdürünü,
  7. Müfettiş : Belediye Teftiş Kurulu müfettişlerini,
  8. Müfettiş Yardımcısı : Belediye Teftiş Kurulu müfettiş yardımcılarını,
  9. Personel: Teftiş Kurulu  Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

 ifade eder.

Görev Yetki ve Sorumluluklar

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün görevleri

MADDE  5- (1) Müdürlüğün genel görevleri :Gemlik Belediyesinin tüm iş ve işlemleriyle ilgili teftiş ve denetimleri yapmak,  Belediyenin denetimi ve yönetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin  teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, personelin disiplin soruşturmalarını yapmaktır.

(2)Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkanlık Oluru ile işlem başlatmak suretiyle aşağıdaki görevleri  yapar:
a) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediyenin denetimi ve yönetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
b) Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin hukuka ve önceden belirlenen kriterlere uygunluğunun denetimini yapmak,
c) Belediye birimlerinde özel teftiş ve denetim yapmak,
ç) Yapılan teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma sonuçlarını ve raporlarını başkanlık makamına sunmak,
d) Müfettişlerin çalışmaları neticesinde düzenledikleri raporları inceleyip değerlendirmek,
e) Müfettişlerce düzenlenen raporlar ile görüş yazılarını inceleyerek, esas ve usul yönünden saptanacak eksikliklere ilişkin müdürlük düşüncesini, basit veya maddi hatalar dışında, yazılı olarak bildirmek,
f)Personelin disiplin soruşturmalarını yapmak ve bunlara ilişkin raporları başkanlığa, ilgili müdürlüğe veya disiplin kuruluna sunmak,
g) Müfettişlerin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
ğ) Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
h) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 10.06.1942 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunu hükümlerine göre Vali veya Kaymakam, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği Başkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce 4483 sayılı Kanun gereği müfettişlere verilen araştırma ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlattırılmasını ve gereği için adı geçen Kanuna göre karar alınmak üzere yetkili mercie gönderilmesini sağlamak, görevlendirilme halinde  ön inceleme yapmaktır.

 

Müdürün görev,  yetki ve sorumlulukları
MADDE 6- (1) Teftiş Kurulu müdürünün görev ve yetkileri:
a) Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görevlerini Başkanının emir ve onayı üzerine Başkan adına  yürütmek, Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile Kurul Bürosunun çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
b) Yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlayıp Başkanının onayına sunmak, onaylanmış teftiş ve çalışma programını uygulamak, Başkanın gerekli gördüğü hallerde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
c) Başkanın teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ve emirlerin uygulanışını izlemek, Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını gerekli gördüğü zamanlarda yerinde denetlemek,
ç) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin tamamlanmasını ve yanlışlıkların giderilmesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak, sonuçları hakkında müfettişlere bilgi vermek,
d) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile müfettiş yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak, Müfettiş yardımcılarının müfettişliğe atanmaları ve müfettişlerin yükselmelerine ait işlemleri yürütmek,
e) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının hizmet içi eğitimlerini sağlamak, mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek,
f) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Başkana sunmak, Üyesi olduğu kurul ve komisyonların toplantılarına katılmak,
g) Teftiş Kuruluna intikal eden inceleme ve soruşturma gerektiren konuları Başkana iletmek, alınacak emir ve talimat doğrultusunda hareket etmek,

 

ğ) Müdürlüğünün ve bağlı alt birimlerinin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek, Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
h)Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
ı)Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve ilgili mevzuatın tam ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
i)Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
j)Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak, Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
k)Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak, Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
l)Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral,  motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
m)İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
n)Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
o)Çalışma bürolarının, salon  ve  koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
ö)Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin işlemlerini yürütmek,
p)Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan dahilinde yapılmasını  sağlamak,
r)Birimine ait faaliyet  raporunu   ve  performans  bilgilerini hazırlamak,
s)İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamaktır.

(2) Teftiş Kurulu Müdürünün sorumlulukları:
a)Görev ve yetkileri çerçevesinde, idari ve  mali işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Stratejik plan ve performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,
b)Müdür, yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili olup, Belediye Başkanına karşı sorumludur.


Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 - (1) Müfettişler yapılan görevlendirme gereği olarak;
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediyenin denetimi ve yönetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma  işlerini yürütmek,
b) Belediyenin tüm birimlerindeki personel hakkında, görev emri gereğince inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, rapor hazırlamak ve görüş belirtmek,
c) 19.04.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılacak ön incelemelerde bu Kanunun, bu Kanunda açıklık bulunmayan hallerde 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen usul ve esaslara göre hareket etmek,

ç) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenilen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kuruluna bildirmek,
d) Refakatine verilecek müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlamak ve yeterlilikleri hakkında görüş bildirmek,
e) Çeşitli konularda Başkan tarafından verilen araştırma ve inceleme görevlerini yapmak, rapor hazırlamak ve sunmak, ayrıca görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,
f) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili çalışmalara katılmak,
g) İlgili mevzuat çerçevesinde Teftiş Kurulu tarafından rehberlik ve teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilen benzeri görevleri yapmak,
h) Yürütülen inceleme veya soruşturmanın gerektirdiği hallerde, ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan her türlü bilgi belge ve kayıtları istemek, bilgi toplamak,
ı) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulamasına katılmak,
i) Teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları neticesinde raporlar düzenleyerek Teftiş Kuruluna intikal ettirmek görev ve yetkilerini haizdirler.

(2) Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Teftiş Kurulu Müdürüne ve Başkana karşı sorumludurlar. Müfettiş yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür.

(3) Müfettişler, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla münasebetlerinde doğrudan veya Kurul Müdürlüğü kanalıyla yazışma yapabilirler.

(4) Müfettişler, 4483 sayılı Kanuna göre yürüttükleri ön inceleme ve araştırma görevlerinde izin vermeye yetkili merci adına doğrudan yazışma yapabilirler.

(5) Haberleşmenin yazılı olarak yapılması asıldır. Acele ve gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre faks, telefon veya elektronik posta kullanılabilir.

Müfettişlerin uyacakları hususlar ve etik kurallar
MADDE 8- (1) Müfettişler;
a) Esas itibariyle teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususlarla, mükerrerlikleri tespit etmek, hadiselerin ekonomik, sosyal idari ve hukuki sebeplerini tahlil etmek, verimli çalışmayı teşvike ve yolsuzluklarla usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik teftiş usullerini geliştirmek için gerekli tedbirlerin alınmasını göz önünde tutarlar,
b) Çalışmaları sırasında rehberlik fonksiyonlarını ön planda tutarak hataları önleyici, aksaklıkları giderici, iş verimini artırıcı, rasyonel ve etkin çalışmayı sağlayıcı, geliştirici ve eğitici olmaya özen gösterirler,
c) Görevleri sırasında ve çalışmaları esnasında giyimleri, davranışları ve hareketleri ile saygı ve itibar telkin etmeye özen gösterirler,
ç) Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadırlar,

d) İşlemlerin denetlendiğini gösteren, tarih ve imza koymak suretiyle yaptıkları açıklamalar dışında evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh düşemezler, ilave ve düzeltme yapamazlar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremezler,
e) Denetime gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri  açıklayamazlar,
f) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği haller hariç, hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yaptıkları personelden ya da denetimini yaptıkları işyeri sahiplerinden ve yetkililerinden veya görevleri sırasında diğer kişilerden, özel hizmet ve alışılmış olmayan ikramlar kabul edemezler, bu kişilerle iş münasebetinden farklı münasebet kuramazlar, borç alamaz ve veremezler,
g) Müfettişler hiçbir zaman icraya karışamazlar,
ğ) Görevleri nedeniyle öğrendikleri bilgileri, mesleki sırları, ekonomik, ticari hal ve durumları gizli tutmak zorundadırlar,
h) Müfettişler rapor ve yazışma dosyalarını, Kurul Müdürünün izni olmadan kimseye gösteremez ve veremezler,
ı) Müfettişler, 14.09.2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadırlar.

Şef veya büro sorumlusunun görev,  yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1)Müdürlükte görevli Şefler veya büro sorumluları, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasından ve yaptırılmasından Müdüre ve üst yönetime karşı sorumludur.

(2)Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

 

Teftiş Kurulu Bürosunun görevleri
MADDE 10 - (1) Teftiş Kurulu Bürosu, Teftiş Kurul Müdürüne bağlı yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

(2) Teftiş Kurulu Bürosunun görevleri:
a) Teftiş Kuruluna verilen veya gelen raporlar ile her türlü evrakın kaydını fiziki veya elektronik ortamda düzenli şekilde tutmak, ilgili birimlere sevki dahil bu safhaya kadar olan işlemlerini yapmak, başka birimlere gidenleri takip etmek, zamanında cevap alınamayan rapor ve yazılardan Kurul Müdürünü haberdar etmek,
b) İşleri biten rapor ve diğer evrakı dosyalayarak muhafaza etmek ve bu suretle kurul arşivini oluşturmak, Müdürün verdiği tüm idari görevleri aksatmadan yürütmek,
c) Müfettişlerden gelen raporları gerekli sayılarda çoğaltmak, raporları ve diğer evrakı kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,
ç) Teftiş Kurulunun kırtasiye, matbuat ve diğer malzeme ihtiyacının teminine ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde taşınır malları kayıt ve muhafaza etmek, bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak,
d) Teftiş Kurulunun yazışmalarıyla, müfettiş, müfettiş yardımcıları ve büro personelinin özlük, diğer idari, mali ve haberleşme hizmetlerini yürütmek,
e) Uygulamaya ait mevzuat ve talimatları izleyip saklamak ve bunları müdür, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile bütün personele dağıtmaktır.Memur ve işçi personelin görev,  yetki ve sorumlulukları
MADDE 11- (1)Müdürlükçe yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Müdürün, Şeflerin veya büro sorumlularının verdiği tüm görevleri, iş ve işlemleri, tam ve zamanında yapmakla görevlidirler. Yaptıkları işin günlük beyanı, yazılı olarak raporlaması gibi işleri de yaparlar.

(2)Tüm personel, çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.
Müdürlüğün Çalışma Düzeni
Son Hükümler
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.